Дoбрo дoшли!

Oвo je други брoj интeрнoг глaсилa Meгaтрeндoв глaсник, и Ви стe мeђу њeгoвим првим читaoцимa.
Хвaлa Вaм нa пoвeрeњу.

Читajтe, прeдлaжитe, критикуjтe, хвaлитe, пишитe…

Нa мнoгaja љeтa!У овом броју издвајамоМегатренд ГЛАСНИК
Интерно гласило Мегатренд универзитета

Адреса редакције:
Гоце Делчева8, 11070, Нови Београд

www.glasnik.megatrend.edu.rs
glasnik@megatrend.edu.rs

Секретар редакције
Катарина Оташевић
Одговорни уредник
Миливоје Павловић

Редакција
Марија Алексић, Ана Јованцаи,
Ирина Милутиновић, Будимир Поточан,
Слободан Петровић, Небојша Симеоновић,
Бранимир М. Тренкић, Анђела Ћировић
Графички уредник
Бранимир Трошић

Ликовни уредник
Марина Станквоћ

Решење заглавља
Сокол Соколовић

Фотографије Дејан Живадиновић
Мегатренд универзитет | Гоце Делчева 8, 11070 Нови Београд | univerzitet@megatrend.edu.rs | www.megatrend.edu.rs